Общи условия

Последна актуализация : април 2020г.
I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате уеб сайта https://www.festivalmalkiyatprints.info (наричан по-долу и само уеб сайт;сайт;платформа) на Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене (наричани по-долу и само издатели/собственици). Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за използване на уеб сайта https://www.festivalmalkiyatprints.info. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и издателите/собствениците на уеб сайта https://www.festivalmalkiyatprints.info Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата https://www.festivalmalkiyatprints.info, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта https://www.festivalmalkiyatprints.info единствено за лични/нетърговски цели.

Сайтът https://www.festivalmalkiyatprints.info дава възможност на потребителите („Потребители“) да се запознаят със статута и регламента на Националния фестивал на детско-юношеското театрално творчество “Малкият принц”.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„“УЕБ САЙТ“; „САЙТ”; „ПЛАТФОРМА“ – интернет ресурс, достъпен чрез домейна festivalmalkiyatprints.info

„ИЗДАТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ“ –  юридическите лица Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене, които са собственици на уеб сайта.

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уеб сайта.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър публикации/видеа/аудио файлове/данни на сайта;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и други.

III. Авторски права

Всички права са запазени за Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Без предварително съгласие от собствениците/издателите на сайта е строго забранено възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали.

Предварително съгласие се изисква само чрез молба до имейл адрес:
mp_fest@abv.bg

Целият сайт – софтуер, технологии, дизайн, материали, информация, комуникации, текст, графики, линкове, електронни колекции, анимации, илюстрации, произведения на изкуството, аудио и видео клипове, снимки, картинки, коментари, идеи, и други данни или авторски права за съдържание, включително избора и договореностите се нарича „Съдържание“. Съдържанието остава имуществена собственост на издателите/собствениците и е обект на закрила, без ограничение, по силата на Република България и чуждите авторски права и други закони за интелектуална собственост.

  • Потребителите нямат право да копират, променят или разпространяват съдържание от сайта/платформата.

IV. Злонамерени атаки и ограничение на отговорността

„Злонамерени атаки на трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на сайта. Издателите/собствениците се стараят да предпазят останалите потребители от подобни атаки, но не изключват възможността от подобни инциденти и не носят отговорност за вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене правят всичко възможно, за да поддържат на сайта https://www.festivalmalkiyatprints.info вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия, пропуски или други форсмажорни обстоятелства (непредвидени към момента на изготвяне на общите условия обстоятелства от извънреден характер, които правят предоставянето на услугите обективно невъзможно).

Издателите/собственици предоставят на сайта информация в съответствие с действащото българско законодателство. Издателите/собственици не носят отговорност за субективните възприятия и/или интерпретация на точността, пълнотата и полезността на предоставените ресурси на този сайт.

V. Защита на личните данни

Сайтът https://www.festivalmalkiyatprints.info, собственост на Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене, не събира, не оперира и не търгува с лични данни.

Сайтът има право да събира и използва друга информация за своите потребители, ако те самите са я предоставили посредством регистриране на профил (той не е задължително условиe при използване услугите на сайта, но е необходим при желание за коментиране на публикации). Информацията може да включва имейл адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява достъпа и други. Потребителят предоставя информацията доброволно при публикуване на ресурси/коментари. За предоставените или станали им известни данни за потребителите, които не представляват лични данни, издателите/собственици полагат дължимата грижа за тяхното опазване от трети лица, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Сайтът може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене. Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената информация. Сайтът използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и „помни“ Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

VI. Промяна на общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на издателите/собственици Община Велико Търново и Народно читалище “Извор” село Самоводене (заедно) или в резултат на промени в приложимото законодателство.

При промяна на настоящите Общи условия издателите/собственици на сайта се задължават да ги публикуват на страницата си в Интернет, да уведомят посетителите на уеб сайта със съобщение, както и дадат на видно място на интернет адрес https://www.festivalmalkiyatprints.info/ou информация кога за последно са актуализирани те.

VII. Приложимо право

При прилагането, тълкуването и неспазването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

VIII. Спонсориране на сайта

Домейн името https://www.festivalmalkiyatprints.info и хостингът към сайта се заплащат от Мимо-Гарсия Стоянов Груев и са безвъзмездно преотстъпени на фестивал “Малкият принц”.